Waluta:
PLN

Polityka prywatności

Opublikowano:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych jest: Roltech Tadeusz Skonieczny z siedzibą w Nysie ul. Nowowiejska 4 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Jacek Terlecki jacek@roltech.nysa.pl 77 433 03 08 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu - wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO. - zawarcia i wykonania umowy, – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, -marketingu bezpośredniego – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych administratora. - ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO. - w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie i transportowe. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych: W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową, dane przetwarzane na potrzeby przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu. Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 4. przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.